Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Terror Tied Rotterdam Mosque Holding 'Defensible Muslim" Youth Event Partners With Muncipality To Fight 'Radicalization'

Terror Tied Rotterdam Mosque Holding 'Defensible Muslim" Youth Event Partners With Muncipality To Fight 'Radicalization'

February 24, 2016


De gewraakte flyer.
De gewraakte flyer.

Leefbaar boos over opruiende flyer moskee

Wilders en Zijlstra tussen massamoordenaars op poster

Maarten Ritman ROTTERDAM -

All ties between the Essalam mosque and the municipality Rotterdam must be broken off immediately. Liveable Rotterdam calls upon mayor Ahmed Aboutaleb to make an end to the cooperation.

Alle banden tussen de Essalam moskee en de gemeente Rotterdam moeten per direct worden verbroken. Leefbaar Rotterdam roept burgemeester Ahmed Aboutaleb een eind te maken aan de samenwerking.

For years the party the party has been disturbed by the attitude of the people who are in control of the mosque. All this while it is a partner with the muncipality in the fight against radicalism, sighed council member Tanya Hoogwerf.

  Al jaren stoort de partij zich aan de houding van de mensen die de dienst uitmaken in de moskee. ,,Terwijl het een partner van de gemeente is in de strijd tegen radicalisme", verzucht raadslid Tanya Hoogwerf.

  Yesterday was the final drop in the bucket. Next Saturday a youth evening is being held in the mosque for 'Defensible Muslims'. In the announcement poster Geert Wilders, Halbe Zijstra and among other Ahmed Marcouch are placed beteen 'mass murderers' such as Anders Breivik. In the annoucement poster Geert Wilders, Halbe Zijlstra and among others Ahmed Marcouch are placed between 'mass murderers' such as Brevik. How can they place such a fuse in a powder keg? How do you get it into your head in the fragile times in which we now live to make such a comparision? Hereby they say simply to all the youth that everyone who has criticism towards you is a terrorist," claims Hoogwerf.

  Gisteren was er de druppel die de emmer deed overlopen. Komende zaterdag wordt een jongerenavond gehouden in de moskee voor ‘weerbare moslims'. In de aankondigingsposter worden Geert Wilders, Halbe Zijlstra en onder meer Ahmed Marcouch tussen ‘massamoordenaars' weggezet zoals Anders Breivik. ,,Hoe kun je zo'n lont in een kruitvat stoppen? Hoe haal je het in je hoofd om in de kwetsbare tijd waarin we nu leven zo'n vergelijking te maken? Hiermee zeggen ze simpelweg tegen alle jongeren dat iedereen die kritiek op je heeft een terrorist is", stelt Hoogwerf.

  A large uproar quickly developed after the poster became known. Azzedine Karrat of the Essalam mosque doesnt understand what all the fuss is about. "On the flyer stands ten photos which present a diverse palette of people who in some way have voiced critique or set themelves against a part of the Muslim community". But still there is enough of a reason for the organisors to pull the pictures on the announcement. Wildeman:" Naturally we find it a pity that the flyer has called up the wrong image. Thats why we pulled it."

  Al snel ontstond grote ophef nadat de poster bekend werd. Imam Azzedine Karrat van de Essalam moskee snapt de ophef niet en liet weten: ,,Op de flyer staan tien foto's die juist een divers palet aan personen laten zien die op enige wijze kritiek hebben geuit of zich hebben afgezet tegen de islam of een deel van de islamitische gemeenschap." Toch is er genoeg reden voor de organisatoren om de afbeelding op de oproep terug te trekken. Een van de sprekers, Nourdeen Wildeman: ,,Natuurlijk vinden we het jammer dat de flyer een verkeerd beeld heeft opgeroepen. Daarom hebben we hem weer ingetrokken."

  But Livable Rotterdam is not satisfied with that, said Hoogwerf. "It is every time a line which they cross without being called to account. Therefore we are asking the mayor to break off all ties with the Essalam Mosque." Before this the mosque has not been seen in a positive light in the news, Hoogwerf knows. Take the arrival of Soliman at the mosque,with his extreme standpoints over the position of women and Jews and such as his opinion that you should especially beat a woman. Or their wished for partnership with Tariq Ramadan."

  Maar daar neemt Leefbaar Rotterdam geen genoegen mee, zegt Hoogwerf. ,,Het is iedere keer weer een grens waar ze overheen gaan, zonder dat ze teruggefloten worden. Daarom vragen we de burgemeester alle banden met de Essalam moskee te verbreken." Al vaker kwam de moskee niet positief in het nieuws, weet Hoogwerf. ,,Neem de komst van Soliman naar de moskee, met zijn extreme standpunten over de positie van Joden en vrouwen zoals zijn mening dat je vooral een vrouw moet slaan. Of de gewenste samenwerking met Tariq Ramadam."

  She does not understand why the muncipality regards the mosque as a serious party in their efforts to get radicalising Muslim youth on the right path. "The director of the Essalam mosque is directly tied to the Centrum de Middenweg. There was recently a meeting held there wherein was explained why the banning of salafism is a bad plan. In that very same center is the hate preacher Quick welcome, who tells all and sundry that resistance against homosexuals can not be by the word alone".

  Ze snapt niet waarom de gemeente de moskee als serieuze partij ziet om radicaliserende moslimjongeren op het rechte pad te krijgen. ,,De directeur van de Essalam moskee is direct verbonden is aan Centrum de Middenweg. Daar is recent nog een bijeenkomst geweest waarin werd uitgelegd waarom het verbieden van salafisme een slecht plan is. In datzelfde centrum is de haatprediker Quick welkom, die overal zijn mening verkondigt dat verzet tegen homo's niet alleen met het woord kan." http://www.telegraaf.nl/binnenland/25260349/__Wilders_en_Zijlstra_tussen_massamoordenaars_op_poster__.html

  Also see: Salafist Movements Not To Be Banned, But Scrutinized

  Salafistische bewegingen niet verboden, wel onder loep

  http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4251890/2016/02/25/Salafistische-bewegingen-niet-verboden-wel-onder-loep.dhtml

  MIM: Nourdeen Wildeman who is one of the speakers at the event and quoted in the article above is a convert to Islam.

  Nourdeen Wildeman is born and raised in the Netherlands. He converted to Islam in 2007 and is active in the field of dawah and supporting New Muslims. He is board member for the Dutch 'National Platform for New Muslims', writer and public speaker at gatherings in his country and abroad.

  http://aboutislam.net/author/nourdeen-wildeman/

  The Mayor of Rotterdam is a Muslim named Mohammed Aboutaleb. It is under his leadership that the municipality is working together with the Essalam Mosque. Before he became mayor he made the remarks below at dialogue meeting not long after the murder of Theo Van Gogh by one of his co religionists. "Bridge builder" Aboutaleb is on record saying that he wouldnt want his daughter to marry a Dutchman.

  "Dhr. Sini opent de dialoogbijeenkomst. Vervolgens houdt Ahmed Aboutaleb een betoog, waarin hij aan geeft dat niet een hele bevolkingsgroep verantwoordelijk mag worden gehouden houden voor de daad van een enkeling. ‘Maar wel zullen we ons in moeten zetten om ontsporingen tegen te houden.' Hij is fel tegen Minister Zalm, al wordt zijn naam niet genoemd: ‘het is hier géén oorlog. Nederland is niet in oorlog. Het is ongelooflijk pijnlijk dat iemand, in deze tijd dat we in rouw zijn, zulke containerbegrippen over ons uitstort. We hebben bemoediging nodig. En leiderschap. Geen onzin. WIJ ZIJN NIET IN OORLOG'. Ook is hij fel tegen de extremisten: ‘het is voor mij onbegrijpelijk dat iemand op grond van een geloof tot zulke daden kan komen. Je moet dan wel erg ver heen zijn. Er zit geen dwang in ons geloof. Hoe kan die dwaas denken dat hij beter is dan God, dat hij mensen islamitisch kan maken?' Wat moeten we doen? ‘Bruggen bouwen, wij moeten er voor zorgen dat de kring groot genoeg wordt om ook hen op te nemen en niet uit te sluiten."
  http://www.militantislammonitor.org/article/id/364


  Printer-friendly version   Email this item to a friend