Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Director general for security in Dutch Interior Ministry sends letter to mayors warning of onrest due to WIlders film

Director general for security in Dutch Interior Ministry sends letter to mayors warning of onrest due to WIlders film

January 16, 2008

Kabinet waarshuwt for Wilders- film (Cabinet warns for Wilders film)

MIM: See translation of Minister's letter below.

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/1/16/160108_wilders.html

Het kabinet heeft alle burgemeesters gevraagd zich voor te bereiden op onrust en spanningen tussen bevolkingsgroepen na uitzending van de anti-Koranfilm van PVV-leider Wilders.

Het heeft via de Commissarissen van de Koningin een brief aan de burgemeesters gestuurd. Daarin staat dat het zich met kracht verzet tegen het voorstel van Wilders om de Koran te verbieden.

Extra alert
De burgemeesters wordt gevraagd om te letten op de eerste tekenen van onrust en spanningen door extra alert te zijn in hun contacten met burgers en in het bijzonder de moslims in hun gemeente.

Verschillende steden hebben al draaiboeken klaarliggen om te voorkomen dat de Wilders-film tot onrust leidt.

Wanneer de film van Wilders wordt uitgezonden, is nog niet duidelijk. Wilders is daar nog over in onderhandeling. Als geen enkele omroep met hem in zee wil, overweegt hij de Zendtijd voor Politieke Partijen te gebruiken.

Hij zei eerder dat de film "stevig" wordt en ertoe moet leiden dat de Koran wordt verboden. "De boodschap is dat de Koran een verschrikkelijk boek is, dat nog vaak leidt tot verschrikkelijke handelingen."

De brief:

Onderwerp: Film Wilders

Naar aanleiding van de publiciteit over het Tweede Kamerlid de heer G. Wilders, fractievoorzitter van de PVV, wil ik u over het volgende informeren.

Het kabinet is op de hoogte van het voornemen van de heer Wilders. Hij heeft dit voornemen geuit in een gesprek op woensdag 7 november 2007 met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dat gesprek heeft hij aangekondigd dat in de film zijn eerder verkondigde standpunten over de Koran op een beeldende manier worden uitgedragen.

Doel van het gesprek was de heer Wilders te wijzen op de risico's van de te publiceren film met de lading zoals hij deze zelf geschetst heeft. De heer Wilders heeft het verzoek gekregen aandacht te geven aan de risico's voor zowel hem zelf als zijn omgeving in bredere zin voor Nederland in binnen- en buitenland.

Ook hebben de ministers uitdrukkelijk erop gewezen dat in ons recht iedereen vrijheid van meningsuiting geniet, zonder voorafgaand toezicht, binnen de grenzen van de wet.

Het Kabinet kent de film nog niet maar de toelichting door de heer Wilders zelf heeft tot de in het gesprek verwoorde zorgen geleid. Deze zorgen zijn gedeeld met de heer Wilders. Op het moment dat de film verschenen is, zal het Kabinet naar verwachting met een reactie komen.

Het Kabinet heeft al eerder in krachtige termen afstand genomen van het voorstel van dhr. Wilders om de Koran te verbieden in Nederland.

Vandaag, 27 november 2007, is het voornemen van de heer Wilders in de publiciteit gekomen. Dit zou kunnen leiden tot onrust in de samenleving en spanning tussen bevolkingsgroepen. U als bestuurder zult daar als eerste de tekenen van merken. Dat is waarom ik u wil vragen om in uw contacten met uw burgers en in het bijzonder de moslimgemeenschap extra alert te zijn.

Er zijn mogelijkheden om spanningen te verminderen en escalatie tegen te gaan. Als u daar behoefte aan heeft, kan BZK u ondersteunen door bouwstenen voor een aanpak of draaiboek aan te dragen. Diverse gemeenten hebben op dit terrein reeds draaiboeken ontwikkeld.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij

Ik verzoek u om deze brief verder te geleiden naar de burgemeesters in uw provincie.

De burgemeesters van de vier grootste gemeenten en die van gemeenten waar in het verleden incidenten rond dit onderwerp hebben plaatsgevonden, ontvangen deze brief rechtstreeks.

Hoogachtend

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,

de directeur-generaal Veiligheid

H.W.M. Schoof

-------------------------

Subject: Wilders Film

As a result of the publicity about the Lower House member Mr. G. Wilders, chairman of the PVV, I would like to inform you of the following.

The Cabinet is aware of the intentions of Mr. Wilders.

He has expressed this intention in a discussion on November 7,2007 with the ministers of Justice and Internal Affairs and Royal Relationships. In that discussion he announced that in the film his earlier announced standpoints over the Koran would be depicted and expressed in pictures.

The aim of the discussion was to point out the risks of the release of a film with the content which he himself had sketched. Mr. Wilders has received the request to pay attention to the risks for himself as well as the surrounderings in the broader sense for Holland both domestic and abroad.

The ministers have also emphathetically pointed out that in our laws everyone enjoys freedom of expression without prior oversight, within the boundaries of the law.

The Cabinet does not yet know the film but the information from Mr. Wilders himself has lead to concerns which were expressed in the discussion. These concerns were shared with Mr. Wilders. At the moment when the film appears, the Cabinet shall as expected come with a reaction.

The cabinet has earlier in forceful terms distanced themselves from the intentions of Dhr. Wilders to ban the Koran in Holland.

Today, 27 November 2007, the intentions of Mr. Wilders garnered publicity.

This could lead to unrest in the society and tensions between ethnic groups.

You as administrators will be the first to notice such signs.

That is why I would like to ask you to come into contact with your citizens and to be especially extra alert to the Muslim community.

There are possibilities to minimalise tensions and to prevent escalation. If you have a need for it the BZK can give you support by giving you building blocks for how to handle this or to write a scenario book.
Various municipalities have already developed scenario books in this area.

If you have questions about this subject you can address yourself to .

I am requesting that you relay this brief further to the mayors in your provinces.

The Mayors from the four largest municipalities and those whose municipalities where in the past incidents around this issue have taken place, will receive this letter directly.

Respectfully,

The Minister of Internal Affairs and Royal Relationships.

For these,

The director general security

H.V. M. Schoof


Printer-friendly version   Email this item to a friend