Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > New York fears jihad -lessons in arabic language school "Multicultural education leads to Theo van Gogh"

New York fears jihad -lessons in arabic language school "Multicultural education leads to Theo van Gogh"

September 2, 2007

New York fears jihad –lessons in arabic language school

"Multicultural Education leads to "Theo van Gogh"

by Frans Kools, New York


Translated by Beila Rabinowitz director of Militant Islam Monitor

Right wing citizens in New York are opposing the opening of an Arabic-English public school due to fears of Islamic extremism.

The city administration of New York was perfectly aware that almost six years after 9/11 attacks the founding of the first public middle school which provides lessons in Arabic and english would be a touchy subject. They named the school after a Christian Lebanese poet, to show that there was no connection at all with extremism.In order to further emphasize the diversity the Khalil Gibran school had three Imams,three rabbis and three reverends on its advisory board. In addition the city council appointed the Yemen board Debbie Almontaser as the school principal. After 9/11 she had led Jewish groups in a tolerance project.

The city administration thought it had also found a good location: The Arab neighborhood around Atlantic Avenue in Brooklyn with the famous delicatessen store Sahadi's, Damascus bakery, their Sunni and Shiite mosque, Lebanese –catholic cathedral and a Syrian –orthodox church.

But Pamela Hall does not think the school will be religion free. "The real powers behind the school are radical islamist organizations,who aim to indoctrinate," she says. Just the same as in some madrassas, Islamic schools in Pakistan. That is why her action group "is named ‘Stop the Madrassa; "The city council is trying to be very politically correct". "They do nothing out of fear of being called racist". The well known neo conservative Daniel Pipes, one of her supporters, wrote in the paper that Arabic lessons ""inevitably laden with pan-Arabist and Islamist baggage". http://www.danielpipes.org/blog/731

The suspicion of Hall and Pipes regarding the motives of the Muslim organizations which support the school did not gain many adherents. Then came the moment when the school principal Almontaser did not condemn the text on "Intifada NYC " on T-shirts in an interview. The T-shirts were sold by a woman's organization which according to her she had no ties to. Intifada means in the root "to free oneself from". The women wanted to liberate themselves she said. For Hall this proved that Khalil Gibran the Intifada, the Palestinian uprising against Israel, and justified attacks such as those of September 11th. She is convinced that the school will be a breeding ground for jihad. After outraged commentary in the right wing media Almontaser quit. The city administration then named a Jewish principal and promised again to keep the school religion free – assuranceswhich Hall dismisses.

Noticeably enough the Arabic community on Atlantic Avenue has not publicly thrown themselves behind the school. Store owners are shrouded in silence and only a few Arabic parents have enrolled their children. "The children are not allowed to pray there" explained one mother.

The brother of Sara Said Aikhulaidi will be going to the new middle school on September 3rd. "He feels himself safe there as an Arab American" says Sara Said Aikhulaidi. "In my school I was cursed and spit at". Most of the students are children from black Muslim converts. Many of the Arabic children learn the language already at home. In addition the opposition against the school has shaped a climate of fear within the community". This according to graphic artist Jennifer Camper who is herself half Lebanese, accounts for the scant interest in the school.

In a show of support for Khalil Gibran at the beginning of this week it was not Arabic groups but leftwing Jewish organizations which were strongly represented. In addition a black Baptist Minister spoke. The man was surrounded by seven bodyguards from his church."It is again the fear for the unknown other" so did he characterize the resistance. New York has had Russian, Japanese, Creole, and French public schools for years.

For Pamela Hall-who also leads an organization which supports the Iraq war, the fact that there are so few Arabic speakers at the demonstration proves that "the community doesn't want anything to do with the school". They know that radicals are in control".

Theo van Gogh and Geert Wilders

The names of Lower House member Geert Wilders and Theo van Gogh have also been cited in the battle around the Arabic public school in New York. "Has Mayor Bloomberg not learned enough from Holland on how dangerous it is to give in to multiculturalism? asked Alica Colon from the rightwing newspaper the New York Sun. Their government has created Islamic schools" with as a result writes Colon, that Van Gogh was killed and Wilders must be permanently guarded. She calls the plans "totally insane". Five years after September 11 and we are doing our best to be sympathetic to the the individuals who are trying to destroy us."


MIM: Original article in Dutch

http://www.trouw.nl/hetnieuws/wereld/article778947.ece/New_York_vreest_djihad-les_op_Arabisch-talige_school

New York vreest djihad-les op Arabisch-talige school 'Multicultureel onderwijs leidt tot 'Theo van Gogh"

Frank Kools, New York

8/23/07

Rechtse burgers in New York ageren tegen de vestiging van een Arabisch-Engelse openbare school, uit vrees voor islamitisch extremisme. Het gemeentebestuur van New York was zich ervan bewust dat bijna zes jaar na de aanslagen van 9/11 de oprichting van de eerste openbare middenschool die in het Arabisch en Engels les geeft, gevoelig kon liggen. Het vernoemde de school naar een christelijke Libanese dichter, om te onderstrepen dat er geen band met de islam was en al helemaal niet met extremisme. Om de diversiteit verder te benadrukken kreeg de Khalil Gabril-school drie imams, drie rabbijnen en drie dominees in zijn adviesraad. Het gemeentebestuur wees daarnaast de in Jemen geboren Debbie Almontaser als schoolhoofd aan. Die had na '9/11' met joodse groepen een tolerantieproject geleid. De gemeente dacht ook een goede vestigingplaats gevonden te hebben: de Arabische buurt rond Atlantic Avenue in Brooklyn met de beroemde delicatessenzaak Sahadi's, bakkerij Damascus, zijn soennitische en sjiitische moskee, Libanees-katholieke kathedraal en Syrisch-orthodoxe kerk.

Maar Pamela Hall gelooft niet dat de school godsdienstvrij wordt. „De ware krachten achter de school zijn radicale islamorganisaties, die op indoctrinatie uit zijn", zegt ze. Zo gebeurt dat ook in sommige madrassa's, islamitische scholen, in Pakistan. Daarom heeft ze haar actiegroep 'Stop de Madrassa' gedoopt. „De gemeente probeert heel politiek correct te zijn. Die doet niets, uit angst om voor racistisch uitgemaakt te worden." Ze zegt niet tegen Arabisch taalonderwijs te zijn, maar „de meeste plaatsen waar het onderwezen wordt, voeren hun leerlingen in de praktijk in de richting van de extreme islam, zij het erg subtiel." De bekende neoconservatieve publicist Daniel Pipes, een van haar medestanders, schreef in de pers dat Arabische les „onherroepelijk een pan-Arabische en islamistische lading krijgt". De verdenkingen van Hall en Pipes over de motieven van de moslimorganisaties, die de school steunen, sloegen niet aan.

Toen kwam het momet dat schoolhoofd Almontaser in een interview de tekst 'Intifada NYC' op T-shirts niet veroordeelde. Die T-shirts werden verkocht door een vrouwenorganisatie waarmee zij naar eigen zeggen geen banden had. Intifada betekent in de kern 'zich ontworstelen aan'. Die vrouwen willen zich bevrijden, zei ze. Voor Hall bevestigde dit dat Khalil Gabril de Intifada, de opstand van de Palestijnen tegen Israël, en aanslagen zoals van elf september, zal goedpraten. Ze is ervan overtuigd dat de school een kweekvijver voor djihad wordt. Na woeste commentaren in de rechtse media stapte Almontaser op. De gemeente benoemde daarop een joods hoofd en beloofde nogmaals de school religievrij te houden – toezeggingen die Hall wegwuift. Opmerkelijk genoeg springt de Arabische gemeenschap aan Atlantic Avenue niet openlijk in de bres voor de school.

Winkeleigenaars hullen zich in stilte, en slechts weinig Arabische ouders hebben hun kinderen opgegeven. „De kinderen mogen daar niet eens bidden", legt een moeder uit. Het broertje van Sara Said Aikhulaidi gaat op 3 september wel naar de nieuwe middenschool. „Hij is daar als Arabische Amerikaan veilig", zegt Sara Said Aikhulaidi. „Ik werd op mijn school uigescholden en bespuugd." Verreweg de meeste leerlingen zijn kinderen van zwarte bekeerde moslims. „Veel van de Arabische kinderen leren de taal thuis al. Verder heeft de hetze tegen de school een klimaat van angst binnen de gemeenschap geschapen", verklaart grafisch kunstenaar Jennifer Camper, zelf half Libanees, de geringe interesse.

Op een steunbetoging voor Khalil Ghabril begin deze week waren niet Arabische groepen, maar linkse joodse organisaties sterk vertegenwoordigd. Verder sprak daar een zwarte baptistendominee. De man werd omringd door zeven bodyguards uit zijn kerk. „Het is weer de angst voor het onbekende en voor de ander", zo typeerde hij het verzet. New York kent al jaren openbare Russische, Japanse, Creoolse en Franse openbare scholen.

Voor Pamela Hall, die verder een organisatie leidt die de Irak-oorlog steunt, bewijst het feit dat er zo weinig Arabisch-sprekenden op de manifestatie waren „dat de gemeenschap niets met de school te maken wil hebben. Zij weten dat de radicalen daar de overhand hebben."

Theo van Gogh en Geert Wilders

Ook de namen van Tweede-Kamerlid Geert Wilders en Theo van Gogh zijn gevallen in de strijd rondom de Arabische openbare school in New York. „Heeft burgemeester Bloomberg dan niets van Nederland geleerd over hoe gevaarlijk het wel niet is om toe te geven aan het multiculturalisme", vraagt columniste Alicia Colon van de rechtse krant The New York Sun zich af. „Hun regering heeft islamitische scholen gecreëerd." Met als direct gevolg, zo schrijft Colon, dat Van Gogh vermoord werd en dat Wilders permanent bewaakt moet worden. Ze noemt de plannen 'volslagen gekkenwerk'. „Vijf jaar na elf september doen wij onze uiterst best om aardig te zijn voor mensen die sympathie hebben voor individuen die ons proberen te vernietigen."
---------

Printer-friendly version   Email this item to a friend