Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Text And Video Of Geert Wilders Speech To Parliament During The Debate On Islam - "A Ticking Timebomb"

Text And Video Of Geert Wilders Speech To Parliament During The Debate On Islam - "A Ticking Timebomb"

September 5, 2014

Vz, ik had eigenlijk bloemen van u verwacht. Ik vier dezer dagen een jubileum. Precies tien jaar en twee dagen geleden ging ik los van een partij waarvan de naam mij even is ontschoten. Ik heb in die tien jaar en twee dagen veel verwijten gekregen. De belangrijkste is dat ik steeds weer hetzelfde verhaal vertel. Ik moet vandaag mijn critici gelijk geven. Ik zeg inderdaad al vele jaren hetzelfde. En vandaag zal ik voor de zoveelste keer opnieuw hetzelfde verhaal afsteken over de islam. Zoals ik dat al tien jaar en twee dagen doe.

Ik werd ooit verketterd om mijn film Fitna. En niet alleen verketterd, maar ook strafrechtelijk vervolgd. Vz, waar nog niet zoveel jaren geleden niemand bij de publieke omroep of anderzijds mijn film Fitna wilde uitzenden, zien we Fitna 2, 3, 4, en 5 vandaag dagelijks op de tv. We beleven geen clash of civilizations, geen botsing der beschavingen, maar een clash tussen barbarisme en beschaving.

Nederland is steeds meer het slachtoffer van de islam geworden door het wegkijken van de politieke elite. Hier zitten ze allemaal. In Vak K zitten ze allemaal. Wegkijkers! Iedere waarschuwing werd genegeerd. En dus krijgen ook in ons land Christenen te horen: 'Wij willen jullie allemaal vermoorden.' Worden Joden met de dood bedreigd. Zien we hakenkruisvlaggen bij demonstraties, gaan er stenen door de ruiten, er worden molotovcocktails gegooid. Er wordt de Hitlergroet gebracht, met zwarte macabere ISIS-vlaggen gezwaaid, we horen op de Dam kreten als Fuck de Talmoed – ja voorzitter, de islam kwam naar ons toe deze zomer.

Vice-premier Asscher stelt in al zijn naïviteit dat er 'grote behoefte' bij moslims bestaat dit 'hard aan te pakken'. We krijgen in de kabinetsbrief van afgelopen vrijdag te horen dat de jihadisten niets voorstellen. 'Sekte-achtig' is het en nog 'klein' ook.

Tot zover de wensdromerij van de wegkijkers, de ontkenners van de harde werkelijkheid, al 10 jaar en 2 dagen lang, de struisvogelbrigade van Rutte 2.

Maar de realiteit is anders. 73% van alle Marokkanen en Turken in Nederland vindt, zo blijkt uit een onderzoek, dat Syriëgangers die gaan meevechten in de jihad 'helden' zijn. Mensen dus om te bewonderen. En dat is niet nieuw. Dertien jaar geleden vielen er 3000 doden bij de aanslagen op 11 september. We herinneren ons de beelden van brandende mensen die uit wolkenkrabbers sprongen. Ook toen driekwart van de moslims in Nederland die daar begrip voor hadden. Dat zijn dus niet een paar moslims, maar honderdduizenden moslims in Nederland die begrip hebben voor terreur en jihadisten helden vinden. Ik verzin het niet. Dit is onderzocht. Een tikkende tijdbom.

Vz, is het toeval dat moslims al eeuwen betrokken zijn bij al die moordpartijen? Nee dat is geen toeval, want ze voeren gewoon hun ideologie uit. Allah heeft de waarheid gedicteerd aan Mohammed, volgens de islam 'de volmaakte mens'. Wie de koran ontkent, ontkent dus Allah. En Allah laat er geen onduidelijkheid over bestaan wat hij wil. Een paar citaten uit de koran:

Soera 8 vers 60: "Maak voorbereiding om Allah's vijand te terroriseren." Of "Wanneer gij een ontmoeting hebt met ongelovigen, houwt dan in op de nekken." (soera 47 vers 4). We zien het iedere dag op het journaal. Nog een stijlbloempje van Allah is deze: "Neemt van de ongelovigen niemand als medestander. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen dan waar jullie hen vinden." (soera 4 vers 89)

Vz, de koran die daar voor u op de tafel staat, is een handboek voor terroristen. Het bloed druipt van de pagina's. Het roept op tot eeuwige oorlog tegen niet-gelovigen. Die koran die daar voor u staat: Het is de jachtakte voor miljoenen moslims. A license to kill. Dat smerige boek is de grondwet van de Islamitische Staat. ISIS doet wat Allah zegt.

En dankzij onze wegkijkelite – nogmaals daar zitten ze allemaal, ook in vak K – heeft deze bloeddorstige ideologie zich ook in Nederland genesteld. Schilderswijk, Transvaal, Crooswijk, Slotervaart, Kanaleneiland, Huizen, noem maar op. Daar slaan ze de heipalen van het kalifaat. Daar staat de islamitische staat in de steigers.

Maar het struisvogelkabinet deed niet alleen tien jaar en twee dagen niets. De elites zien niets. Het heeft allemaal niks me de islam te maken liegen ze de bevolking voor. Stel je voor dat je de waarheid moet vertellen.

Maar ons volk ziet het wel. Twee derde van alle Nederlanders vindt dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Dat vindt de meerderheid van de kiezers van de PvdA, de meerderheid van de kiezers van de VVD, de meerderheid van de kiezers van het CDA, en alle kiezers van de PVV vinden dat ook.

De kiezers eisen dat er wat gebeurt na tien jaar en twee dagen geslapen te hebben. De kiezers eisen dat er nu ook echt iets gebeurt. Geen halfzachte lapmiddelen. Ik help de weg-met-ons-maffia maar weer even met een aantal dingen die vandaag nog moeten gebeuren:

Erken dat het probleem islam heet. Start de de-islamisering van Nederland. Minder islam. Sluit onze grenzen voor immigranten uit islamitische landen. Voer onmiddellijk weer grensbewaking in. Hou even op met die cultuurverrijking. Sluit alle salafistische moskeeën die ook maar een cent van foute golflanden ontvangen. Pak alle jihadgangers hun paspoort af ook als ze alleen Nederlander zijn. Laat ze maar een paspoort van ISIS nemen als ze dat zo graag willen. Maar hou uitreizende jihadgangers niet tegen, laat ze vooral lekker gaan, liefst met zoveel mogelijk vrienden, ik kom ze allemaal uitwuiven op Schiphol als dat zou helpen. Maar laat ze nooit meer terug komen. Dat is de voorwaarde. Opgeruimd staat netjes.
En iedereen die steun betuigt aan terreur om onze democratische rechtsstaat omver te werpen kan wat mij betreft linea recta het land uit. Sta je met een ISIS-vlag te zwaaien, dan sta je er eigenlijk met een uitreisverzoek. Weg, het land uit.
Vz, ons is de oorlog verklaard en we moeten hard terugslaan. Weg met die mensen. Genoeg is genoeg.

Klik hier voor het artikel op Nieuws.nl

http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7782-spreektekst-geert-wilders-islamdebat-4-september-2014.html

Translation from The Gatestone Institute.

During the past ten years and two days, the ostrich cabinets did nothing. Every warning was ignored. They lied to the people.

Do not prevent jihadists from leaving our country. Let them leave. I am prepared to go to Schiphol [airport] to wave them goodbye. But let them never come back.

Madam Speaker, war has been declared against us.

Madam Speaker, actually I was expecting flowers from you. I am celebrating an anniversary these days. Exactly ten years and two days ago, I left a party whose name I cannot immediately remember. During these ten years and two days. I have been much criticized. Most importantly for always saying the same thing.

My critics are right. Indeed, my message had been the same during all these years. And today, I will repeat the same message about Islam again. For the umpteenth time. As I have been doing for ten years and two days.

I have been vilified for my film Fitna. And not just vilified, but even prosecuted. Madam Speaker, while not so many years ago, everyone refused to broadcast my film Fitna, we can today watch Fitna 2, 3, 4 and 5 daily on our television screens. It is not a clash of civilizations that is going on, but a clash between barbarism and civilization.

The Netherlands has become the victim of Islam because the political elite looked away. Here, in these room, they are all present, here and also in the Cabinet, all these people who looked away. Every warning was ignored.

As a result, also in our country today, Christians are being told: "We want to murder you all." Jews receive death threats. Swastika flags at demonstrations, stones go through windows, Molotov cocktails, Hitler salutes are being made, macabre black ISIS flags wave in the wind, we hear cries, such as "F-ck the Talmud," on the central square in Amsterdam.

Indeed, Madam Speaker, this summer, Islam came to us.

In all naivety, Deputy Prime Minister Asscher states that there is an "urgent demand" from Muslims to "crack down" on this phenomenon. Last Friday, in its letter to Parliament, the Cabinet wrote that jihadists are hardly significant. They are called a "sect", and a "small" group.

This is what those who look away wish, these deniers of the painful truth for ten years and two days, the ostrich brigade Rutte 2.

But the reality is different. According to a study, 73% of all Moroccans and Turks in the Netherlands are of the opinion that those who go to Syria to fight in the jihad are "heroes." People whom they admire.

And this is not a new phenomenon. Thirteen years ago, 3,000 people died in the attacks of 9/11. We remember the images of burning people jumping from the twin towers. Then, also, three-quarters of the Muslims in the Netherlands condoned this atrocity. That is not a few Muslims, but hundreds of thousands of Muslims in the Netherlands condoning terrorism and saying jihadists are heroes. I do not make this up. It has been investigated. It is a ticking time bomb.

Madam Speaker, is it a coincidence that for centuries Muslims were involved in all these atrocities? No, it is not a coincidence. They simply act according to their ideology. According to Islam, Allah dictated the truth to Muhammad, "the perfect man." Hence, whoever denies the Koran, denies Allah. And Allah leaves no ambiguity about what he wants. Here are a few quotes from the Quran:

Surah 8 verse 60: "Prepare to strike terror into the hearts of the enemies of Allah."

Surah 47 verse 4: "Therefore, when ye meet the unbelievers, smite at their necks". We see it every day in the news.

Another quote from Allah is Surah 4 verse 89: "So take not friends from the ranks of the unbelievers, seize them and kill them wherever ye find them."

Madam Speaker, the Koran on the table before you is a handbook for terrorists. Blood drips from its pages. It calls for perpetual war against non-believers. That Koran before you is the hunting permit for millions of Muslims. A license to kill. That book is the Constitution of the Islamic State. What ISIS does is what Allah commands.

This bloodthirsty ideology was able to nestle in the Netherlands because our elites looked away. Neighborhoods such as Schilderswijk, Transvaal, Crooswijk, Slotervaart, Kanaleneiland, Huizen, you name it. There, the caliphate is under construction; there, the Islamic State is in preparation.

During the past ten years and two days , the ostrich Cabinets did nothing. It has nothing to do with Islam, they lied to the people. Imagine them having to tell the truth.

But the people have noticed. Two thirds of all Dutch say that the Islamic culture does not belong in the Netherlands. Including the majority of the electorate of the Labour Party, the majority of the voters of the VVD, the majority of the voters of the CDA, and all the voters of the PVV.

The voters demand that, after ten years and two days of slumber, measures are finally taken. The voters demand that something effective happen. No semi-soft palliatives. Allow me to make a few suggestions to the away-with-us mafia. Here are a few things which should happen starting today:

Recognize that Islam is the problem. Start the de-Islamization of the Netherlands. Less Islam.

Close our borders to immigrants from Islamic countries. Immediate border controls. Stop this "cultural enrichment".

Close every Salafist mosque which receives even a penny from the Gulf countries. Deprive all jihadists of their passports, even if they only have a Dutch passport. Let them take an ISIS passport.

Do not prevent jihadists from leaving our country. Let them leave, with as many friends as possible. If it helps, I am even prepared to go to Schiphol [airport] to wave them goodbye. But let them never come back. That is the condition. Good riddance.

And, as far as I am concerned, anyone who expresses support for terror as a means to overthrow our constitutional democracy has to leave the country at once. If you are waving an ISIS flag you are waving an exit ticket. Leave! Get out of our country!

Madam Speaker, war has been declared against us. We have to strike back hard. Away with these people! Enough is enough!

http://www.gatestoneinstitute.org/4674/geert-wilders-speech?anid=4

Printer-friendly version   Email this item to a friend