Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > NL moderate Muslim poster boy Ahmed Marcouch says his political and spiritual guide is Yusuf Al-Qaradawi

NL moderate Muslim poster boy Ahmed Marcouch says his political and spiritual guide is Yusuf Al-Qaradawi

December 20, 2008

Popularity of Ahmed Marcouch is a mystery

Excerpts: (Complete translation below)


The Egyptian hate monger Yusuf Al- Qaradawi is the spiritual and political guide of the Amsterdam district chairman Ahmed Marcouch. But still Marcouch is one of the heroes of the PvdA -leader Wouter Bos. Why is that?


Ahmed Marcouch, one of the heroes of PvdA leader Wouter Bos said to Elsevier.nl that Yusuf Al Qaradawi, the ideologue of the radical Egyptian Islamic Brotherhood is a "respected authority". He said this way in so many words that he still stands behind his plan of four years ago to let Qaradawi hold a congress in Holland...

The standard line of Marcouch is that he presents himself as a reasonable alternative, the moderate Muslim whom you can better give what he wants because otherwise the angry, radical criminal and terroristic Muslim will raise their heads. Marcouch rejects Koran schools and sees the reasonable alternative to bring Islam into public education.

Breeding grounds

Were you but a resident of Slotervaart. The city district has 44.000 residents, from which one quarter are classified as Muslims and 7,000 Morccan. What about the other 37,000 Slotervaarters? Do they also feel themselves represented by Marcouch? Do they find it a good idea that their district is a breeding grounds for the municipal Islam, in the knowledge that their city father sees Yusuf Al Qaradawi as a role model?

And how does it sit finally with the PvdA- members and the PvdA-voters? Are they as happy with Marcouch as Wouter Bos is? The silence reigns, and with it the self Islamisation.

http://www.elsevier.nl/web/Commentaren/Populariteit-van-Ahmed-Marcouch-is-een-raadsel.htm

Populariteit van Ahmed Marcouch is een raadsel

De Egyptische haatzaaier Yusuf Al-Qaradawi is de geestelijk en politiek leidsman van de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch. Toch blijft Marcouch een van de helden van PvdA-leider Wouter Bos. Waarom toch?

Door Syp Wynia

Waarom blijft Bos zwijgen over rolmodel van Marcouch? Waarom blijft Bos zwijgen over rolmodel van Marcouch?

Ahmed Marcouch, een van de helden van PvdA-leider Wouter Bos, zei tegen elsevier.nl dat Yusuf Al-Qaradawi, de ideoloog van de radicale Egyptische Islamitische Broederschap, een ‘gerespecteerde autoriteit' is. Hij zegt daarmee met zoveel woorden dat hij nog steeds achter zijn plan van vier jaar geleden staat om Al-Qaradawi een congres te laten houden in Nederland.

Dat congres ging niet door, omdat de gemeente Amsterdam weigerde de gevraagde 150.000 euro subsidie aan Marcouch c.s. te geven. Kennelijk waren Job Cohen c.s. er, anders dan Marcouch, toch niet zo van overtuigd dat de komst van de Egyptische haarzaaier een zinnige bijdrage was aan ‘het verkleinen van de kloof tussen moslims en niet-moslims'.

Boegbeeld
Dat Marcouch de omstreden Al-Qaradawi naar Nederland wilde halen staat niet op zichzelf. In 2005, kort voordat hij voor de PvdA stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart werd, zei Marcouch in een interview met Samira Abbos (nu PvdA-kamerlid), dat als hij de Koran niet begrijpt, hij afgaat op de interpretatie van Al-Qaradawi. Hij noemde hem ‘een boegbeeld in de islamitische samenleving en een groot wetenschapper'.

Voor alle duidelijkheid: de geestelijk leidsman van Marcouch is de ideoloog van de Islamitische Broederschap en dat is zo ongeveer de moeder van alle terreurbewegingen, tot aan Al-Qa'ida toe.

Verrotte Europa
Al-Qaradawi is een heel gevaarlijk man. Hij is persona non grata in
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hij is een rabiate antisemiet, steunt zelfmoordaanslagen tegen Israël en vindt dat het verrotte Europa moet worden gered door de islam. Het enige dat nog voor Al- Qaradawi pleit, is dat hij ook wel eens wordt aangevallen door nog conservatievere moslims.

En dat is dan de leidsman van Ahmed Marcouch, die zelf weer de held van Wouter Bos is. De loyaliteit van Marcouch aan Al-Qaradawi verklaart veel van het optreden van de stadsdeelvoorzitter.

De vaste lijn van Marcouch is dat hij zich voorstelt als het redelijke alternatief, als de gematigde moslim die je maar beter zijn zin kunt geven omdat anders de boze, radicale, criminele en terroristische moslim de kop opsteekt. Marcouch zet zich af tegen Koranschooltjes, om als redelijk alternatief de islam binnen te halen bij het openbaar onderwijs.

Broedplaats
Je zult maar inwoner zijn van Slotervaart. Dat stadsdeel heeft 44.000 inwoners, waarvan een kwart te boek staat als moslim en 7.000 als Marokkaan.

Hoe zit het eigenlijk met de andere 37.000 Slotervaarters? Voelen die zich ook vertegenwoordigd door Marcouch? Vinden die het ook zo'n goed idee dat hun stadsdeel een broedplaats is voor de introductie van de gemeentelijke islam – in de wetenschap dat hun burgervader Yusuf Al-Qaradawi als rolmodel ziet?

En hoe zit het eigenlijk met PvdA-leden en PvdA-stemmers? Zijn die net zo blij met Ahmed Marcouch als Wouter Bos dat is? De stilte regeert, en daarmee de zelf-islamisering.

---------------------------------------------------------------------------------------

The popularity of Ahmed Marcouch in the Netherlands remains a mystery

The Egyptian hate-monger Yusuf Al-Qaradawi is the spiritual and political leader of Ahmed Marcouch, an Amsterdam district chairman [and member of the PvdA, Labour]. Marcouch remains one of the heroes of PvdA leader Wouter Bos. Why?

By Syp Wynia

Ahmed Marcouch, one of the heroes of PvdA leader and Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Wouter Bos, told elsevier.nl that Yusuf Al-Qaradawi, the ideologue of the radical Egyptian Muslim Brotherhood, is a "respected authority". He says in a way that he still supports his initiative of four years ago [weeks after the murder of Van Gogh], to invite Al-Qaradawi for a conference in the Netherlands.

That conference was cancelled because the city of Amsterdam turned down the request by Marcouch cum suis, for a subsidy of 150,000 euros. Apparently Amsterdam Mayor Job Cohen, unlike Marcouch, was not as convinced that flying in the Egyptian hate-monger would be a meaningful contribution to "reduce the gap between Muslims and non-Muslims."

A figurehead

Marcouch's desire to invite the controversial Al-Qaradawi to the Netherlands is not an isolated event. In 2005, shortly before he became the district council chairman of Amsterdam-Slotervaart, Marcouch said in an interview with Samira Abbos (who is now a member of parliament for the PvdA), that when he does not understand something in the Koran, he relies on the interpretations of Al-Qaradawi. Marcouch called him "a icon in Islamic society and a great scientist".

In all clarity, the spiritual leader of Marcouch is the ideologue of the Islamic Brotherhood, which is just about the mother of all terrorist movements, up until Al-Qaeda.

- - - - - - - - -
The Rotten Europe

Al-Qaradawi is a very dangerous man. He is persona non grata in Britain and the United States. He is a rabid anti-Semite, supports suicide attacks against Israel and believes that the rotten Europe should be rescued by Islam. The only thing in Al-Qaradawi's favor is that he is sometimes attacked by even more conservative Muslims.

And that's who is the mentor of Ahmed Marcouch, who is himself the hero of Wouter Bos. The loyalty of Marcouch to al-Qaradawi explains many of the performances of the district council chairman.

Marcouch's standard line is that he presents himself as the reasonable alternative, as the moderate Muslim whom you had better please, otherwise the angry, radical, criminal, and terrorist Muslims might emerge. Marcouch is opposed to Koran schools, just to make way for Islam to enter public schools as a reasonable alternative.

Breeding ground

Pity those who just happen to be residents of Slotervaart. That city district has 44,000 inhabitants, of which one quarter are classified as Muslim and 7,000 as a Moroccan.

What about the other 37,000 inhabitants of Slotervaart? Do they also feel themselves represented by the Moroccan/Dutch Marcouch? Doe they also think its a great idea that their district is a breeding ground for the introduction of the municipal Islam — in the knowledge that their mayor sees Yusuf Al-Qaradawi as a role model?

And what about PvdA party members and PvdA voters? Are they just as happy with Ahmed Marcouch as Wouter Bos is? Silence reigns, and with that the self-Islamization.


For more on Marcouch and the Islamization of The Netherlands see:

http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/12/ahmed-marcouch-islamizes-netherlands.html

Printer-friendly version   Email this item to a friend