Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Morrocan youth in Holland feel more Muslim than Morrocan

Morrocan youth in Holland feel more Muslim than Morrocan

September 22, 2008

Note: THE NWO Is the Netherlands Organisation for Scientific Research http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/SPPD_5R2QE7_Eng

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_7JQDBG

Marokkaanse jongeren: meer moslim dan Marokkaan

Morrocan youth: More Muslim than Morrocan

Translation MIM:


Given the negative news reporting about Islam you wouldn't expect that youth would be happy to identify with it. Yet that appears to be the case, as seen from the research that Susan Ketner did among a large group of Morrocan youth. Often they conciously chose to emphasize their Muslim identity. This gives them support and a feeling of belonging. Ketner will present her doctoral dissertation on the 2nd of October at the RijksUniversiteit in Groningen...."Naturally your religion is something you get from home,said Ketner. But what stood out by many interviews is that a large element of choice is present even for youth, you can choose to be Muslim or not- this in contrast to their being Morrocan."

22 september 2008

Gezien de negatieve berichtgeving over de islam verwacht je niet dat jongeren zich daar graag mee identificeren. Toch is dat juist wel het geval, blijkt uit onderzoek dat Susan Ketner deed onder een groot aantal Marokkaanse jongeren. Vaak kiezen ze er zelfs bewust voor om hun moslimidentiteit te benadrukken. Dit geeft hen steun en een gevoel ergens bij te horen. Ketner promoveert op 2 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Natuurlijk is het geloof iets dat ze van huis uit mee hebben gekregen', aldus Ketner. ‘Maar wat me opviel bij veel gesprekken is dat er een groot element van keuze door de jongeren zelf in zit. Je kunt kiezen of je moslim bent of niet. Dit in tegenstelling tot hun Marokkaan zijn.' Deze duidelijk minder sterke binding met hun Marokkaanse identiteit is onder andere te wijten aan discriminatie, beargumenteert Ketner in het onderzoek. 'Ook als moslim worden ze gediscrimineerd. Maar blijkbaar is die groepsidentiteit toch een stuk sterker.' Overigens heeft discriminatie niet op alle jongeren een negatieve invloed; sommige jongeren willen juist een voortrekkersrol vervullen in het verbeteren van het imago van Marokkanen.

Steun en vertrouwen

Tijdens de adolescentie kunnen Marokkaanse jongeren geconfronteerd worden met uitdagingen, zoals leven in meerdere culturen, onderhandelen met ouders, ervaringen van discriminatie en het vormgeven van hun moslimidentiteit in een niet-islamitische context. Een verklaring voor de sterke identificatie met de islam is volgens Ketner de steun en het vertrouwen die een religie hierbij kan bieden. Deze jongeren kunnen veel dingen bekijken vanuit hun moslim zijn. In de islam vinden ze aanknopingspunten om tegenstellingen tussen culturen te overbruggen en ze kunnen hun zelf verworven kennis van de islam inzetten bij onderhandelingen met hun ouders.

Eigentijdse interpretatie islam

De exploratie op het gebied van de islam is hoog: de jongeren nemen niet automatisch de gewoontes en gebruiken van hun ouders over, maar geven een eigen invulling aan de moslim identiteit. Zo'n 95 procent van de jongeren geeft aan dat zij zelfstandig op zoek gaan naar informatie over hun geloof. 'Dat kan in de moskee zijn, maar ook op internet of in de bibliotheek', aldus Ketner. 'Daarbij gebruiken ze ook elkaar als bron. Veel jongeren hebben daardoor een heel eigen en eigentijdse interpretatie van de islam. Ze zijn er op een andere manier mee bezig dan hun ouders.'

Jongeren zelf aan het woord

Ketner koos er bewust voor geen jongeren te interviewen uit de grote steden. 'Daar wordt al zo'n groot deel van de onderzoeken gedaan. Om dezelfde reden heb ik mijn onderzoek ook niet speciaal gefocust op probleemjongeren of radicalisering.' Er komen geen professionals of specialisten aan het woord; Ketner heeft de jongeren zelf laten vertellen over verschillende thema's die in hun adolescentieperiode belangrijk zijn.

Curriculum vitae

Susan Liesbeth Ketner (1976, Wageningen) studeerde Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveert tot doctor in Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap bij prof.dr. J.N. Bremmer, mw.dr. M.W. Buitelaar en dr. H.A. Bosma. De titel van het proefschrift luidt: 'Marokkaanse wortels, Nederlandse grond; exploratie, bindingen en identiteitsstrategieën van jongeren van Marokkaanse afkomst.' Momenteel is Ketner werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij Variya, de steunfunctie voor maatschappelijke ontwikkeling en integratie te Overijssel.

Noot voor de pers

Meer informatie: S. Ketner, tel. 06 -=2 0282 56 270 of 0570 - 629 456 (privé), e-mail: [email protected] bron: Rijksuniversiteit Groningen

Printer-friendly version   Email this item to a friend