Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Satire > Lust for Life -Theo van Gogh - filmmaker and chain smoking Casanova

Lust for Life -Theo van Gogh - filmmaker and chain smoking Casanova

Romantic realist made film about an "impossible love affair" between a Moroccan boy and Dutch girl
November 2, 2004

 Reuters

MIM: Happiness according to Theo van Gogh

" Recently the HP asked me for a definition of happiness. I closed my eyes,leaned back, and replied;

To be given a masterly blow job by a dwarf who accompanies me from filmset to filmset . She is carrying an ashtray on her head, which is fastened under her chin by a festive ribbon, so I always have somewhere to flick my ashes. We are very happy together ."

-------------------------------------------------------------

Laast vroeg HP/De Tijd me om en definitie van geluk. Ik sloot m'n ogen, ging achterover zitten en sprak;

"Magistraal gepijpt te worden door een dwerg die mij vergezeld van filmset naar filmset. Op haar hoofd draagt zij een askbakje, dat met een feestelijk lint om haar kin zit bevestigd, zodat ik m'n as altijd kwijt kan. Wij zijn erg gelukking samen." http://64.233.187.104/search?q=cache:www.theovangogh.nl/metro_27.html

http://www.theovangogh.nl/

---------------------------------------------

http://members.ams.chello.nl/caendeke/www/theovg.htm

Theo Van Gogh weighs in on life and love on the Dutch television show "Beauty and So"

Hoofdgast: Theo van Gogh

http://www.beautyenzo.nl/guests/guests_view_hlbm/0,2494,4-15-16368-2,00.html

Vrijdag, 21 februari 2003

Geen vernedering gaat Neerlands 'gezondste roker' Theo van Gogh te ver om zijn serie 'Najib en Julia' te kunnen promoten. Vandaar dat hij gezellig in Beauty&Zo aan een spinaziecocktail kwam lurken, over zijn fysieke toestand vertelt en onder stil protest vrouwenbenen met havermout bewerkt.

MIM: No humiliation is too great for Holland's "healthiest smoker' Theo Van Gogh to endure in order to promote his series "Najib and Julia". That accounts for his appearence on Beauty and So where he sits and sips a spinach cocktail, discusses his physical condition, and massages a women's legs with oatmeal under duress.

Najib & Julia
Theo van Goghs nieuwe tv-serie 'Najib & Julia' (AVRO maandag 21:20 uur) gaat over de onmogelijke liefde tussen een wilde Marokkaanse pizzakoerier Najib en het degelijke Haagse hockeymeisje Julia. Het zijn de hedendaagse Romeo en Julia van de (niet-geïntegreerde) multiculturele samenleving. Theo heeft zo zijn eigen ideeën over de twee botsende culturen die hij in de serie laat zien. Tijdens de opnames controleerde hij regelmatig bij zijn Marokkaanse acteurs of het allemaal wel klopte wat ze moesten spelen. Terwijl de acteurs volgens Theo tolerante, geïntegreerde jongens zijn, is het Marokkaanse gezin in de serie dat niet. Geheel naar het voorbeeld van de meeste Marokkaanse gezinnen in Nederland, aldus Theo van Gogh.

MIM: Najib & Julia

Theo van Gogh's new tv series Najib & Julia ,depicts the impossible love between a wild Moroccan pizza delivery boy Najib, and the simple Dutch hockey player Julia. They are the contemporary Romeo and Juliet from the (non integrated ) multi cultural society. Theo has expressed his own ideas about the conflicts between the two cultures in the series. During the production he regularly checked with the Moroccan actors to see if what they were playing reflected the reality.

While the Moroccan actors, were tolerant and intergrated youth, the Moroccan family in the series is not. Which is completely in keeping with the way most Moroccan families are according to Van Gogh.

Terug naar de Middeleeuwen
Theo's mening over multicultureel Nederland is verre van positief. Als we niet oppassen, leven we in Nederland binnen de kortste keren weer in de Middeleeuwen zodra de Islam ons in zijn greep krijgt. Intolerant, onverdraagzaam en agressief vindt hij het geloof. En niet in de laatste plaats voor de moslims zelf, want vrije, eigentijdse interpretaties van de godsdienst worden in de Islamitische gemeenschap niet getolereerd. "Ik denk dat er meer Marokkanen zijn die Nederlanders discrimineren dan andersom. (-) Als ik in Paradiso aan 800 meisjes met een hoofddoekje vraag: 'Voelen jullie je eerst moslim of Nederlander?', dan luidt het antwoord: "eerst moslim". Als je het nou over integratie hebt... Je zegt als katholieke Nederlander toch ook niet dat je je eerst katholiek voelt?"

MIM: Back to the Middle Ages

Theo's view of the multicultural society is far from positive . If we don't watch out we will soon be living in the Middle Ages if Islam takes over . He finds the religion intolerant, dogmatic, and aggressive , and not least of all for the Muslims themselves because contemporary and modern interpretations of the religion are not tolerated.

"I think that there are more Moroccans then Dutch who discriminate then vice versa" – "If I go go Paradiso and ask 800 girls wearing scarves "Do you feel yourselves to be first Muslim or first Dutch , the answer will be "first Muslim" Would a Catholic Dutch person say that he feels Catholic first?"

Antisemiet?
Theo van Gogh staat bekend om zijn gepeperde, tegendraadse meningen (9,5 jaar lang liep er een rechtszaak wegens discriminatie tegen hem) en is ook niet vies van het uitdelen van persoonlijke beledigingen. Honderden Nederlanders kregen al een veeg uit de pan maar momenteel is met name Frits Barend de sigaar. Frits vindt Theo een antisemiet en Theo op zijn beurt vindt Frits een "halve analfabeet die de meningen van anderen met de zuigende bewegingen van een vis op het droge naar binnenzuigt." Op zijn website www.degezonderoker.nl fulmineert Theo lekker verder over allerlei onderwerpen die zijn aandacht weten te vangen. De perikelen rondom NOVA bijvoorbeeld, waarbij hij presentatrice Clairy Polak vergelijkt met een rondfladderende vleermuis uit een slechte LSD- trip.

MIM: Antisemite ?

Theo is known for his feisty and controversial opinions (there has been a lawsuit pending against him for 9,5 years charging discrimination). He does not shrink from dishing out personal insults. Hundreds of Dutchmen have been skewered , but Frits Barend takes the prize for the moment. Frits called Theo an anti semite and Theo finds Frits "a semi literate who imbibes the opinions of others with the gasping movements of a fish on dry land". On his website "The Healthy Smoker",Theo enjoys expounding on any subjects which attract his attention. The stories around NOVA for example ,where he compared the presentator Clairy Polak to "a fluttering bat out of a bad LSD trip".

Lieverd op zijn werk
Theo van Gogh debuteerde in 1981 met de speelfilm 'Luger'. Hierna werd hij bekend door de films 'Blind Date', 'In het belang van de staat' en 'Vals Licht', de tv-programma's 'Een prettig gesprek', 'Hoe hoort het eigenlijk' (met Menno Buch) en 'Het laatste oor', diverse columns en boeken als 'Sla ik mijn vrouw wel hard genoeg?' en 'Kort geluk'. Zo'n kwelgeest als hij in het publieke leven graag is, zo toegankelijk en geliefd schijnt hij echter op de set te zijn. Als regisseur van zijn film- en tv-producties staat Theo bekend als een grote lieverd. Niet geheel zonder eigenbelang natuurlijk, want: "Ik moet natuurlijk wel alles van mijn acteurs gedaan zien te krijgen."

MIM: A sweetheart to work with

Theo van Gogh debuted in 1981 with the film ‘Luger'. Afterwards he was known for the films ‘Blind Date' ‘In the interests of the State' and ‘False Light'. The T V programma ‘An enjoyable conversation' ‘Whats really going on ‘(with Menno Buch) and'"The last ear', diverse columns and books such as "Am I hitting my wife hard enough?' and ‘Short happiness.'

He is as much a provocateur in public life as he is approachable and loved on the set. As director of his films and tv productions, Theo is known as a loveable guy. Not entirely without self interest because "Of course I need to have my actors do everything which is required."

Nukkig
Tijdens de opnames van Beauty&Zo laat Theo ook twee gezichten zien. Nukkig (en laat) stapt hij de studio binnen maar zodra we hem eenmaal uit zijn jas hebben gepraat (de lampen zijn wel erg warm, Theo!) en de camera's draaien, lurkt hij gewillig aan een gezonde spinaziecocktail. Ook drapeert hij zichzelf gemoedelijk tussen de kussens om persoonlijke vragen te beantwoorden. Hij helpt zelfs mee om de benen van een model te scrubben met een theezakje met havermout. En wanneer hij wat nors dreigt weg te trekken, herinnert Anousha hem aan zijn uitspraak dat geen vernedering hem te ver gaat zolang hij zijn serie Najib & Julia maar kan promoten!

MIM: Capricious

During the filming of Beauty and So Theo showed both faces . Capricious and late he walked into the studio but as soon as we talked him into taking off his jacket (the lamps were very hot), and the cameras started turning Theo sipped happily on a spinach cocktail. He also draped himself comfortably between the cushions to answer personal questions. He even helped to scrub the legs of a model with a theebag full of oatmeal. And when he balked and threatened to stop Anousha reminded him that he had said that no humiliation was too great as along as he could promote his series "Najib and Julia".

Gezondheid
Theo heeft net een maagverkleining achter de rug omdat hij anders niet van de drank en het eten af kan blijven. We vragen hem of zijn gezondere levensstijl van hem een gelukkiger mens maakt. Hij is al 17 kg afgevallen maar zijn streven is 40 kg. Het valt hem zwaar, zegt hij, maar hij zal wel moeten want zijn lever is opgezet. Een gezonde geest in een gezond lichaam noemt hij een groot misverstand. "Ik ben nu nog ongelukkiger en droom over stillevens van flessen met mooie etiketten. Ik verheug me op volgend jaar kerst, want dan ga ik weer drinken."

MIM: Health

Theo recently underwent a stomach stapeling because he cannot withstand drink and food. We asked him if his healthier lifestyle made him a happier person. He lost 17 kilos ( 34 pounds) . It was difficult for him but he had to because his liver was enlarged. A healthy mind in a healthy body is for him a huge misunderstanding. "I am now even unhappier and dream about still lifes of bottles with beautiful labels.I am looking forward to next Christmas because then I can start drinking again."

Lieuwe
De reden dat Theo zich bij nader inzien toch liever niet dood drinkt of ziet bezwijken aan een hartaanval is zijn zoon Lieuwe (11). Hij wil de opvoeding niet alleen goed doen, maar vooral ook tot een goed einde brengen. Hiermee bewijst hij zijn theorie dat vaders en moeders eerder door hun kinderen worden opgevoed dan andersom. Eigen vlees en bloed is tenslotte het leukste dat er is. En voor zijn zoon, die hem onder anderen van Jackass leert te houden, doet Theo alles.

Save the Whales !

Lieuwe :

The reason that Theo decided not to drink himself to death or to succumb to a heart attack is his son Lieuwe. (11) He not only wants to raise him well.but especially to bring it to a good conclusion. This is how he proves his theory that fathers and mothers are raised by their children and not the other way around. Your own flesh and blood is the best thing that there is. And for his son , who among other things, taught him to love the show Jackass, Theo will will do anything.

Liefde


Theo heeft drie keer in zijn leven samengewoond en vond het geen succes. De moeder van zijn kind ging er tijdens de opnames van 'Vals licht' met de hoofdrolspeler vandoor en een van Theo's grote liefdes woont ver weg in Australië. Sindsdien vrijt Theo het liefst vrijblijvend. Met Hermine Landvreugd ging dat vijf jaar goed totdat ze allerlei gezellige dingen met hem wilde gaan doen. Het idee dat de liefde het enige is om voor te leven, vindt Theo onzin. Vroeger hanteerde hij een prikklok na iedere vrijpartij, maar zo erg is hij niet meer. Hij vindt liefde gewoon snel saai. "Het is zondagmorgen en je ontwaakt. Je kijkt naar links en ziet haar slapende gezicht. Je kijkt naar buiten. Het motregent en je denkt: 'Nog dertig jaar" "Dat vindt ik zwaar"..

MIM: Love:

Theo has lived together with someone three times in his life and it was not a success. The mother of his child left him for the leading actor during the production of the film "False Light," and one of Theo's great loves lives far away in Australia. Since then Theo wants love without committment. With Hermine Landvreugd it went well for five years until she wanted too much coziness. Theo finds the idea that love is for your whole life nonsense. He used to punch a timeclock after each lovemaking session, but it's not as bad as that anymore. He finds that love quickly becomes boring .

"It is Sunday morning and you wake up. You look to the left and see her sleeping face. You look outside . It is drizzeling and you think, " 30 more years" " I find that hard."

. http://www.beautyenzo.nl/guests/guests_view_hlbm/0,2494,4-15-16368-2,00.html

---------------------------------------------------------------

http://film.guardian.co.uk/news/story/0,12589,1342101,00.html

Bio excerpts from "Controversial Dutch Filmmaker Shot dead in Street "

"...Born in Wassenaar, a suburb of The Hague, Van Gogh - who throughout his life courted controversy with ill-concealed joy - arrived in Amsterdam at the age of 17 to attend film school, but the two shorts he submitted were rejected and he was ad vised to seek psychiatric help.

None the less, in a 25-year career, he made 10 original and intelligent feature-length films. Some critics said he never fulfilled the promise of his first film, Luger (1981), mainly because he spread himself too thinly.

Van Gogh was employed at one time or another by every leading Dutch newspaper and magazine; almost all fired him for offending their readers' sensibilities. His latest outlets were the daily freesheet Metro and a popular website, De Gezonde Roker (The Healthy Smoker).

But in the course of several hundred TV shows, Van Gogh also showed himself to be a sensitive and self-effacing interviewer. "Two people inhabited him," his actor friend Cas Enklar said. "A courteous and adorable gentleman, and a devil who liked nothing better than making enemies."

Van Gogh's last film, about the life of the gay anti-immigration populist Pim Fortuyn, assassinated in 2002, was due to be premiered in January..."

-------------------------

MIM: Theo's memorial party reflected his life : (original article below)

http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1099981669589.html

Partying in Suits Around the Coffin

Amsterdam November 9, 2004

Partying in suits around the coffin. Five hundred invitees said farewell during the memorial party for Theo van Gogh . With free drinks and delicious snacks.

By Paul Steenhuis

Translated by Beila Rabinowitz- director MIM

"This week really sucked" was the way cabaretier Eric Sauer summed up the mood of the around 500 who were present at the closed "memorial party" for the murdered Theo van Gogh in the Gashouder in Amsterdam. "Theo murdered" ,"And if you turn on the tv you get Theo Holman on the screen".

On the podium where two stuffed goats stood with a sign: "For whoever feels the urge", a wide ranging program was presented in memory of Theo van Gogh , with speakers and music including Spinvis. In the middle of the large room there was a rotating plank with a plain wooden coffin on top flanked by head tall cactus and two giant bottles of champagne. The murdered film director was lying in the coffin, according to the party organizers. There was free drink. Snacks were being offered ,and cigarette girls walked around with wooden boxes giving out free packages of cigarettes.

Deputy Minister Gerrit Zalm was one of the guests, as was the VVD leader Frits Bolkestein ,and also TV presentatrice Linda de Mol and and the Green Left fraction chairman Femke Halsema. According to cabaretier Van Sauer these were the last 500 people that Theo hadn't insulted.

"This is a somewhat forced evening" predicted Hans Teeuwen the co organiser of the invitations at the beginning of the evening . "A party with black edges","Donald Jones is also dead" .

There was distress in the memorial speeches ," I want Theo back, even if I have to wear a burqa " said Heleen van Rooyen". But there were also many jokes. From time to time Theo's films were shown of him working on the set from his last film 06-05, about the death of Pim Fortuyn. There was laughter, and also crying between the performances of Jan Mulder and Jort Kelder. Many women in suits and pearl necklaces stood and consoled one another.

That the memorial party could be held according to the instructions of the murdered director is due to his fear of flying. This past summer he flew to New York with his son and the child's mother. The fear of death prompted him to give his three best friends ,columnist Theodore Holman, film producer Gijs van de Westerlaken, and and cabaretier Hans Teeuwen , specific instructions over the party and the cremation. One of the instructions was : women in suits and pearl necklaces. Most of the women heeded his wishes. Actors and actresses from the previous films of Van Gogh also remembered their director.

Katje Schurman told about how her planned roll in a "lesbian road movie" which was meant to be "an ode to the female orgasm" is unsure after the death of Theo van Gogh. In honor of Van Gogh's memory she urged all the women there to have a "collective farewell orgasm ". The high point of the evening had many participants.

The Morrocan cabaretier Najib Amali confessed after a "borrowed joke" that, ("If you fuck a goat you should always do it with the head in the direction of the canal, then the goat pushes back") that he was not in the mood for jokes.

He pointed out that Theo Van Gogh worked with foreign born actors much more then anyone else ,and supported the ex recividist criminals who became actors and rap musicians after appearing in the film Cool. One of the actors, Jullien de Roover, told MTV that he was working on a special memorial rap for Van Gogh. One of the Turkish leading actors said that he really missed Van Gogh.

"He wanted everyone to work together," "I also miss his "goatfucker" remarks. It was a pet name".

In the name of different film distributers Dave Shram from First Floor productions announced that next week on `17 November Theo van Gogh's films will be shown in Dutch theaters. Among them Cool and 06 –05.

-----------------------

In mantelpak feestend rond de lijkkist

Vijfhonderd genodigden namen gisteren tijdens een herdenkingsfeest afscheid van Theo van Gogh. Met gratis drank en heerlijke hapjes.


Door onze redacteur Paul Steenhuis

http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1099981669589.html

AMSTERDAM, 9 NOV.

Het was een kutweek", vatte cabaretier Eric van Sauer gisteravond de gevoelens samen van de ongeveer vijfhonderd aanwezigen op het besloten 'herdenkingsfeest' voor de vermoorde Theo van Gogh in de Gashouder in Amsterdam: ,,Theo vermoord. En als je de tv aanzet de hele tijd Theodor Holman in beeld."

Op een podium, waar twee opgezette geiten voor stonden, met een bordje: 'Voor wie aandrang voelt', werd een uitgebreid programma ter nagedachtenis aan Theo van Gogh opgevoerd, met sprekers en muziek, onder meer van Spinvis. Midden in de grote ronde zaal stond een draaiend plateau, met daarop een ruwhouten lijkkist, geflankeerd door een manshoge cactus en twee reuze flessen champagne. In die kist lag de vermoorde regisseur, volgens de organisatoren van het feest. Er was gratis drank. Er werden heerlijke hapjes rondgedeeld, meisjes liepen als in de bioscoop rond met plankjes voor hun buik vol met gratis pakjes sigaretten.

Minister Gerrit Zalm behoorde tot de genodigden, net als VVD-prominent Frits Bolkestein, maar ook tv-presentatrice Linda de Mol en GroenLinks-fractieleidster Femke Halsema - volgens cabaretier Van Sauer ging het om ,,de laatste vijfhonderd mensen die Theo nog niet beledigd had".

,,Dit wordt een wat geforceerde avond," voorspelde Hans Teeuwen, mede-organisator de genodigden aan het begin van de avond: ,,Een feest met een zwart randje. Donald Jones is ook al dood." Er was verontwaardiging in de herdenkingspeeches (,,Ik wil Theo terug, al moet ik een burka aan" zei Heleen van Royen), maar er waren ook veel grappen. Af en toe werd er een filmpje van Van Gogh getoond, werkend op de set van zijn laatste film 06-05, over de moord op Pim Fortuyn. Er werd gelachen, maar tussen de optredens van onder meer Jan Mulder en Jort Kelder door, ook gehuild. Veel dames in mantelpakjes en met parelketting stonden elkaar voortdurend te troosten.

Dat dit herdenkingsfeest zo geheel op aanwijzingen van de vermoorde regisseur gehouden kon worden, komt door de vliegangst van Theo van Gogh. Hij is afgelopen zomer met zijn zoon en diens moeder naar New York geweest. De doodsangst bracht hem er toe, zijn drie beste vrienden, columnist Theodor Holman, filmproducent Gijs van de Westelaken en cabaretier Hans Teeuwen uitgebreide instructies over feest en crematie te geven. Een van de aanwijzingen was: dames in mantelpak en parelketting. De meerderheid van de vrouwen had zich daaraan gehouden. Ook actrices en acteurs uit de recente films van Van Gogh herdachten hun regisseur. Zo vertelde Katja Schuurman dat ze nu door de dood van Theo nu een hoofdrol in zijn geplande 'lesbische roadmovie' misliep, die een 'ode aan het vrouwelijk orgasme' zou moeten worden. Om Van Gogh te eren riep ze daarom alle aanwezige vrouwen op om samen met haar voor Theo een 'collectief afscheidsorgasme' te krijgen. Dit hoogtepunt van de avond kreeg veel bijval.

De Marokkaanse cabaretier Najib Amali bekende, na een 'geleende grap' ('Als je een geit neukt, altijd met de kop richting sloot, dan duwt de geit terug'), dat hij helemaal geen zin had in grappig zijn. Hij wees er op dat Van Gogh als filmregisseur meer dan als geen ander met allochtone acteurs werkte, en steunde de ex-draaideurcriminelen die door Van Gogh in de film Cool nu acteurs en rapmuzikanten worden. Een van die rappers, Julliën de Roover, vertelde met MTV een speciale herdenkings-rap voor Van Gogh aan het maken te zijn. En een van de Turkse hoofdrolspelers van zijn nieuwste film 06-05, Cahit Ôlmez, vertelde dat hij Van Gogh erg mist. ,,Hij wilde dat iedereen samenwerkte. Ook uitspraken als geiteneuker mis ik. Dat was een koosnaampje."

Namens diverse filmdistributeurs deelde Dave Schram van First Floor Producties desgevraagd mee, dat volgende week 17 november in biosocopen in Nederland Van Gogh-films gedraaid gaan worden, onder meer Cool en 06-05.

Meer Misselijke Grappen van Gregorius Nekschot:
http://www.gregoriusnekschot.nl/

Printer-friendly version   Email this item to a friend