Home      |      Weblog      |      Articles      |      Satire      |      Links      |      About      |      Contact


Militant Islam Monitor > Articles > Radical Muslims in Holland gaining influence - Dutch language becomes key to recruiting non Arabic speaking youth

Radical Muslims in Holland gaining influence - Dutch language becomes key to recruiting non Arabic speaking youth

June 8, 2006

Radical Muslims in Holland gaining influence

Radicale moslims winnen aan invloed

Radical and very orthodox Muslims are getting more influence in a faster pace over their co religionists .Extremists have taken over a part of the moderate mosque by changing the management.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article317364.ece/Radicale_moslims_winnen_aan_invloed Van onze verslaggever Menno van Dongen


DEN HAAG - Radicale en zeer orthodoxe moslims krijgen in hoog tempo meer invloed op hun geloofsgenoten. Extremisten hebben een deel van de gematigde moskeeŽn overgenomen, door wisselingen in het bestuur. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra. Uit het rapport blijkt dat moslims in toenemende mate worden beÔnvloed door het salafisme. Aanhangers van deze radicale stroming willen terug naar de Ďzuivere' islam. Ze stellen zich antiwesters op en verzetten zich tegen integratie, aldus Joustra. Ook op internet wint deze stroming aan invloed. Radicale moslims slagen erin jongeren aan zich te binden door gebruik te maken van de Nederlandse taal. Veel moslimjongeren die meer willen weten over de islam, spreken geen Arabisch. Ze kunnen met vragen niet goed terecht in hun moskee. ĎSalafistische predikers hebben op deze behoefte ingespeeld en verzorgen met veel succes lezingen in het Nederlands'. De Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding noemt dit een Ďzorgelijke ontwikkeling'.

Radical Muslims are booking sucess by getting youths connected to them via the Dutch language. Many Muslim youth who want to know more about Islam don't speak good Arabic.They can't find answers to their questions in the mosques. Salafist preachers have played into this need and have filled the gap with many lectures in Dutch. The National Coordinator for Combatting Terrorism calls this a "worrisome development'

Positief is volgens Joustra dat moslims in toenemende mate bereid zijn iets te doen tegen radicalisering onder jongeren. Steeds meer gematigde moskeeŽn vinden het belangrijk dat hun imams de Nederlandse taal machtig zijn. Ook deze groep moslims is bezig met een Ďtaaloffensief'. Het aantal meldingen over mogelijke radicalisering in het leger neemt toe, blijkt verder uit het rapport.

Ook zijn er aanwijzingen dat defensiepersoneel in contact staat met radicale islamitische stichtingen en moskeeŽn. Maar het is onduidelijk of er sprake is van een groeiend probleem. De groei van het aantal meldingen kan ook het gevolg zijn van extra alertheid bij Defensie. Vorige maand bleek al dat een Ďtiental' militairen het radicaal islamitisch gedachtegoed aanhangt. Nederland blijft een aantrekkelijk doelwit voor een aanslag. Volgens Joustra kunnen ĎcontroversiŽle debatten en artistieke uitingen over de islam in Nederland' door radicale moslims in het buitenland worden misbruikt om tegen Nederland in actie te komen. Het voornemen van Ayaan Hirsi Ali een vervolg te maken op de film Submission Ďis voor verschillende kringen in de Arabische en Iraanse wereld nu al aanleiding om de blik op Nederland te richten als potentieel doelwit van protestacties'.

Hirsi's Ali's plans to make a sequel to Submission 'is for diffence circles in the Arabic and Iranian world already a reason to turn their gaze towards Holland as the potential target of protest actions'

(Comment : One would hope that the American Enterprise Institute (Ali's new cash cow) will have enough money to provide bodyguards for all the rest of their staff after she comes on board. Ali wants to bring over her Dutch bodyguards and it looks like the NL government may refuse to pony up if they are exported)

-----------------

http://www.ad.nl/binnenland/article389411.ece

Dutch language helps Muslims radicalise Radical Muslims are spreading their ideology more often in Dutch. That is how they can reach assimilated Muslims who don't speak Arabic. The risk that they radicalise is also bigger. That is what the Minister Remkes of Internal Affairs wrote in their periodic report about fighting terrorism. 07-06-2006

Nederlandse taal helpt moslims radicaliseren

DEN HAAG

Radicale moslims verspreiden hun gedachtegoed steeds vaker in het Nederlands. Daardoor bereiken ze ook de moslimjongeren die geen Arabisch spreken. Het risico dat ook zij radicaliseren wordt daardoor groter. Dat schrijven de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken in hun periodieke rapportage over terrorismebestrijding.

Ze noemen de ontwikkeling zorgelijk, omdat met name de orthodoxe salafistische stroming zo haar Ďanti-westerse en anti-integratieve retoriek aan een breder publiek' kan overbrengen.

Het kabinet heeft steeds aangedrongen op het gebruik van Nederlands in moskeeŽn. Een flink aantal gematigde moskeeŽn zorgt ervoor dat de imams Nederlands spreken, mede om tegenwicht te bieden aan mogelijke radicalisering.

Maar ook radicale stromingen bezigen het Nederlands. ,,De meeste tweede en derde generatie moslimjongeren zijn de Arabische taal niet machtig, maar hebben wel een groeiende behoefte aan kennis over islam. Salafistische predikers spelen op deze behoefte in en verzorgen met veel succes lezingen in het Nederlands.

Ook op internet is volgens Remkes en Donner steeds meer in het Nederlandse vertaalde jihadlectuur te vinden. Het aantal Nederlandstalige websites met Ďradicale inslag' groeit.

De bewindslieden maken zich verder zorgen over de mate waarin gematigde moskeeŽn worden beÔnvloed of zelfs worden overgenomen door radicale moslimcentra. Zo houden salafistische predikers lezingen in veel kleinere steden.

Mede door de voortgaande radicalisering blijft de dreiging van een terroristische aanslag in Nederland reŽel, aldus de ministers. Het blijft daarom nodig maatregelen te nemen. Zo kan binnenkort een speciale interventie-eenheid, die moet optreden bij acuut terroristisch gevaar, aan de slag. De oprichting dreigde eerder wegens geldgebrek te stranden. Maar de betrokken ministers hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de benodigde 17 miljoen euro. Later deze maand staat een eerste oefening gepland.

---------

Dutch armed forces struggling with radicalisation


Strijdmacht kampt met radicalisering


Door een onzer redacteuren

http://www.nrc.nl/binnenland/article342562.ece Den Haag, 7 juni. Het ministerie van Defensie wordt in toenemende mate geconfronteerd met personeel dat banden onderhoudt met radicale islamitische stichtingen en moskeeŽn. Er komen geleidelijk meer meldingen. Dat schrijven de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) in de vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer. De rapportage is opgesteld door de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding, T. Joustra.

Dossiers
ē Moslimterreur
ē

Het ministerie van Defensie wordt in toenemende mate geconfronteerd met personeel dat banden onderhoudt met radicale islamitische stichtingen en moskeeŽn.

Er komen geleidelijk meer meldingen. Dat schrijven de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) in de vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer. De rapportage is opgesteld door de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding, T. Joustra. De internationale aandacht voor Nederland is volgens Joustra onverminderd hoog. Alleen al het voornemen om een nieuwe versie van de film ĎSubmission' te produceren is in verschillende kringen in de Arabische en Iraanse werd aanleiding om Nederland aan te wijzen als potentieel doelwit van protestacties.

Tegelijkertijd kan er een radicaliseringsproces van moslims in Nederland worden vastgesteld. Salafistische centra proberen actief om moskeeŽn in het land ideologisch te beÔnvloeden of gematigde moskeeŽn over te nemen. Op internet is sprake van eenzelfde ontwikkeling. Ideologische beÔnvloeding via internet en overname van moskeeŽn door salafisten is volgens Joustra Ďeen zorgelijke ontwikkeling'.

Die radicalisering wordt mede gevoed door de ontwikkelingen van de oorlogen in Irak en Afghanistan. De beelden van mishandeling van gevangenen in de Iraakse Abu Ghraibgevangenis, de behandeling van gevangenen in GuantŠnamo Bay en de berichtgeving over geheime CIA-vluchten en CIA-detentiecentra in Europa hebben de internationale coalitie tegen terrorisme in verlegenheid gebracht en het draagvlak voor het militaire optreden van de coalitie beÔnvloed. In het Ďdreigingsbeeld' dat deel uitmaakt van de voortgangsrapportage, wordt een Ďinternationalisering van de agenda van lokale netwerken' geconstateerd. Veiligheidsdiensten stellen Ďverhoogde professionaliteit van diverse netwerken' vast. Een aanslag met chemische, biologische of nucleaire wapens wordt ingeschat als Ďklein maar reŽel'. Het zal waarschijnlijk gaan om een beperkte aanslag met een gering aantal slachtoffers. Maar het psychologisch effect van een dergelijke aanslag kan verwoestend zijn.

Printer-friendly version   Email this item to a friend