This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/7594

Geert Wilders: 'According To Me Islam Is Not A Religion'

September 19, 2017

Geschreven: 16 september 2017

Telegraaf 150917

Telegraaf Interview Geert Wilders -Islam Is Wat Mij Betreft Geen Religie

PVV-voorman Geert Wilders maakt zich onverminderd grote zorgen over integratie van moslims. In onze reeks Islam in Nederland waarschuwt hij voor het 'afsterven' van onze cultuur. „Het is niet vijf voor twaalf of twee voor twaalf; het is bijna ochtend!" De leider van de tweede partij van het land zint op zeer ingrijpende maatregelen.

Geert Wilders (54) is niet verbaasd over de ontluisterende enquête-cijfers die De Telegraaf onlangs naar buiten bracht. Dat slechts dertien procent van de Nederlanders denkt dat het vanzelf goed komt met integratie is volgens hem een teken aan de wand. En dat slechts elf procent van de Nederlanders de islam als een verrijking ziet, bewijst volgens hem wat hij al jaren roept. „Als ik dat drie jaar geleden had gezegd, had ik tienduizenden aangiftes aan mijn broek gehad. Maar mensen hebben er schoon genoeg van."

Hoe verklaart u de cijfers?

„Tientallen jaren geleden zou er een paar duizend mensen uit islamitische landen tijdelijk komen. Maar tijdelijk bleek definitief. Die duizenden gastarbeiders werden honderdduizenden. En dat werden er in Europa inmiddels miljoenen. Toen riep men dat die mensen moesten integreren en assimileren. Maar de islam, het woord zegt het al, wil domineren. Professor Koopmans onderzocht nog niet zo lang geleden dat zeventig procent van de moslims islamitische regels belangrijker vindt dan seculiere wetten. Bijna wekelijks worden er in Europa onschuldige mensen in de naam van Allah en de islam om zeep geholpen. Met trots. Ons is de oorlog verklaard en we verdedigen ons niet."

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

„Ik vind het misschien nog wel het ergste dat al die West-Europese politici dit hebben toegelaten. Sybrand Buma van het CDA was vorige week ineens kritisch over de islam. Het is net als een bankovervaller die twintig jaar na de overval het geld heeft uitgegeven en zegt dat hij spijt heeft dat hij het heeft gedaan. Hij heeft het zélf gedaan. Het CDA heeft 50 jaar geregeerd in Nederland."

Is het niet wat kort door de bocht om te zeggen...

„Nee!"

...dat moslims niet integreren?

„Ik heb het over de islam. Maar ook uit onderzoek blijkt dat elf procent van de Nederlandse moslims in Nederland bereid is voor hun religie geweld te gebruiken. Dat zijn 110.000 mensen, twee keer de omvang van het Nederlandse leger!"

Maar misschien nemen veel moslims in feite de islam wat minder serieus en belijden ze hun geloof achter de voordeur, in vrede. Minister Asscher van Integratie zei vorige week in deze krant dat die mensen niet medeverantwoordelijk moeten worden gehouden voor terroristische aanslagen.

„Weet u, Asscher en premier Rutte zijn twee kanten van dezelfde munt. Na de zoveelste aanslag zei Rutte in juni dat moslims dubbel slachtoffer zijn, omdat ze niet alleen vaak slachtoffer zijn van aanslagen, maar er ook nog als groep op worden aangekeken. Van mij mag iedereen tranen in zijn ogen krijgen, maar we zijn aan het sterven als we zo doorgaan. Het doet me denken aan wat er na de moord op Theo van Gogh gebeurde. Toen gingen mensen, zelfs leden van Koninklijk Huis, in eerste reactie naar een moskee. Het is een totale lafheid. Wíj zijn het slachtoffer."

Wie is nou wij? Zijn dat niet ook die moslims die zich niet met fanatisme bezighouden? Mensen worden zo tot een groep verklaard waar ze zich totaal niet thuis bij voelen.

„Neem dan afstand van de groep. Natuurlijk zeg ik niet dat alle moslims staan te juichen bij een aanslag. Maar ik kan het bijna niet meer aanhoren, die herdenkingen in de Tweede Kamer voor terreuraanslagen. Ik denk dat we er tien tot twaalf hebben gehad dit jaar. Ik sta daar, uit respect voor de nabestaanden en de slachtoffers en zal dat ook blijven doen. Maar Rutte leest elke keer hetzelfde A4'tje voor met alleen een andere naam van de stad en het land waar de aanslag plaatshad. De man doet niets."

Hoe bevrijd je jezelf van een islamitisch juk volgens u?

„Verlaat de islam."

Dus mensen moeten dan hun geloof opzeggen?

„Ze moeten niks. Maar ik zou zeggen: vrijheid is zoiets moois. In de islam heeft u dat niet. Ik kan mensen niet dwingen om de islam te verlaten. Ze moeten vooral zelf weten wat er in hun hoofden omgaat. Maar het gaat wel om wat er in de openbare ruimte gebeurt. Wat er in mijn land gebeurt en of we daar meer of minder van moeten hebben."

Er zijn ook moslims die in Nederland geboren zijn; het land is net zo goed hun land als dat van u.

„Voor die mensen zou dat kunnen gelden, maar voor de islam niet."

Maar volgens de grondwet wel. Een moslim die hier geboren is, is Nederlander. Die heeft volgens de grondwet evenveel recht om te zeggen hoe Nederland er uit moet zien.

„We leven in een vrij land. Maar de islam is wat mij betreft geen religie. Het is een totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie. Mensen mogen van alles vinden, maar ik mag ook zeggen dat de islam niet onder de grondwettelijke vrijheden zou moeten vallen."

Kan een moslim niet gewoon gematigd zijn?

„Volgens de Koran kan dat niet. Zelf geloof ik wel in extreme mensen en gematigde mensen. Maar ik geloof niet in twee soorten islam. Er is er maar één. Die is niet te hervormen. En zelfs als dat zo is, kunnen we ons niet permitteren om er nog 150 of 300 jaar op te wachten. Ik denk dat het nooit gebeurt. Je kop gaat eraf als je de islam wil interpreteren."

Wat vindt u dat er moet gebeuren?

„Erken het probleem. Durf te zeggen dat de islam niet integreert. Definieer islam als een gewelddadig totalitair ondemocratisch iets. En stop de immigratie uit islamitische landen. Onder Rutte II zijn er 100.000 moslims bijgekomen. Dat zijn niet allemaal terroristen of foute mensen, maar het is wel 100.000 keer islam wat Nederland binnenkomt."

Er was oorlog. Mensen waren op de vlucht, hadden geen huis meer.

„Dat was dus niet zo. Als het vluchtelingen waren, waren ze in het eerste veilige land na Syrië gestopt. Dat is trouwens ook een deel van de oplossing: alle Syriërs terug! Morgen! Waarom niet? Het land is veilig. Dit is óns land. Waarom kan een Syriër vanuit de vluchtelingenkampen in Jordanië of Libanon wel terug en niet eentje die hier in een AZC zit?"

Omdat het land in puin ligt en dictator Assad gifgas gebruikt tegen zijn eigen bevolking bijvoorbeeld.

„Er zijn heel veel landen in de wereld waar geen fijne regimes zijn."

Terug naar Nederland. We hebben in dit land ook een grondwet die zaken als vrijheid van onderwijs en godsdienst beschermt. Moet die van u worden aangepast?

„Ik zie nergens in de grondwet het woord islam staan, maar in jurisprudentie wordt islam wel als religie beschouwd."

Wilt u dan ook in de wet vastleggen dat de islam geen religie is?

„Hoe dat juridisch gaat, zullen we moeten zien. Of het kan, hoe het kan en op welke manier het kan. Maar het is zeker de moeite waard om dat te gaan bestuderen."

Dus u wil de islam verbieden?

„Ik sluit niet uit dat het op termijn nodig kan zijn. Het gaat dan om de uitingen. Je kunt niet een idee verbieden, dat is onmogelijk. Je kan ook niet het communisme verbieden."

Er is godsdienstvrijheid in dit land. Maar u wil vastleggen dat islam geen godsdienst is.

„Juist, wat mij betreft valt het niet onder de godsdienstvrijheid. Dat is mijn politieke wens. Hoe je het kunt uitvoeren is wens twee."

Dat is voor een politicus wel handig als hij wat roept. Waar moeten we aan denken?

„Daar moet je dus naar kijken. Ik heb nu een tipje van de sluier gelicht."

Veel mensen zullen schrikken als ze dit lezen.

„We gaan geen korans ophalen bij mensen thuis. Wat er achter hun voordeur gebeurt, moeten ze zelf weten. Het gaat om de openbare ruimte, maar het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen."

Is het daarmee niet ook nogal vrijblijvend?

„Nee. Ik roep dit al tien jaar."

Sommige dingen die u noemt wel. Maar het verbieden van de islam is wel wat anders.

„Als het in een wet kan, doen we het in een wet. Maar dan gaat het om uitingen. We hebben onlangs ook een wetsvoorstel voor administratieve detentie voor jihadisten ontworpen. Ik snap wel dat je per se niet alle problemen morgen oplost door een moskee te sluiten. Je moet het in dit land onaantrekkelijk maken om de islam te belijden. Mensen die van islamitische landen naar Nederland willen komen moeten denken: maar dáar gaan we niet heen! En dat doen we niet om moslims te pesten, maar om Nederland in de toekomst een vrij Nederland te houden."

https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/9610-telegraaf-interview-geert-wilders-islam-is-wat-mij-betreft-geen-religie.html


Klik hier om het artikel te lezen op de website van de Telegraaf.

----------------------------------------------------------------------------------------------

September 16, 2017 - San Francisco, CA - PipeLineNews.org

What follows is a translation of a recent interview with Geert Wilders conducted by the Netherlands' largest newspaper, De Telegraaf, entitled, " In My Mind, Islam is not a Religion ."'

The leader of the Party for Freedom [the second largest in the Netherlands], Wilders, is deeply concerned about [the lack of] Muslim integration. In our series, "Islam in the Netherlands" he is warning about the "perishing" of our culture.

"It is not five to twelve or two to twelve, it is almost morning!"

[Wilders] is pondering very far-reaching measures.

Mr. Wilders who is 54, is not surprised by the shocking poll results released by the daily newspaper De Telegraaf. The fact that only thirteen percent of the Dutch population feel that the problem of Muslim integration will solve itself [is the proverbial] "writing on the wall," according to him. That only eleven percent of the Dutch see Islam as an enrichment, in his opinion, proves what he has been saying for years.

"If I had said that three years ago, I would have had tens of thousands of police reports thrown at me. But people are completely fed up with it."

Telegraaf: How do you explain the figures?

"Decades ago, a few thousand people from Islamic countries would stay temporarily. But temporarily turned out to be permanently. Those thousands of guest workers became hundreds of thousands, and in Europe millions of people by now. Back then those people were called upon to integrate and assimilate. But Islam, the word says it already, seeks to dominate. Not long ago Professor Koopmans found that as much as seventy percent of Muslims find Islamic rules more important than secular laws. Innocent people are slaughtered in name of Allah and Islam in Europe almost weekly...proudly. Though war has been declared against, us we refuse to defend ourselves."

Telegraaf: Who is responsible for this?

"I think that probably worst of all, Western European politicians have allowed this to happen. Last week Sybrand Buma of the Christian Democratic Party [CDA] was suddenly critical of Islam. That is like a bank robber who, twenty years after the robbery, has spent all the money and apologizes for doing so. He is the one who did it. CDA has been in power in the Netherlands for 50 years. "

Telegraaf: Is that not a bit blunt to say?

"No!"

Telegraaf... that Muslims do not integrate?

"I am talking about Islam. But research also points out that 11 percent of Dutch Muslims in the Netherlands are prepared to use violence on behalf of their religion. That is a 110,000 people, twice the size of the Dutch army!"

Telegraaf: But perhaps many Muslims in fact take Islam less serious and profess their faith behind the front door, peacefully. Secretary Asscher of Integration said in this paper last week that those people should not be held accountable for terrorist attacks.

"Do you know, secretary Asscher and Prime Minister Rutte are two sides of the same coin? After the second attack in June, Rutte said that Muslims are doubly victimized, because they are not only victims of attacks, but also blamed for it as a group. For all I care everyone is free to get all teary-eyed but we will perish if we continue. It reminds me of what happened after the murder of Theo van Gogh. Some people, even members of the Royal House, went to a mosque as a first response. That is total cowardice. We are the victims."

Telegraaf: Who are we? Does it not also include those Muslims not engaged in fanaticism? This way people are categorized into a group they do not feel connected to at all.

"Then take your distance from that group. Of course I do not say that all Muslims are cheering at an attack. But I can hardly listen to it, the terror attack commemorations in Parliament. I think we have had ten to twelve this year. I am attending, out of respect for the relatives and the victims and will continue to do so. But every time Rutte reads the same [boilerplate], only altering the name of the city and country where the attack took place.

The man does not show any action. "

Telegraaf: How do you liberate yourself from the Islamic yoke in your opinion?

"Leave Islam."

Telegraaf: So people must renounce their faith?

"There is nothing they must do. But I would tell: freedom is such a splendorous thing. You do not have anything like it in Islam. I can't force people to leave Islam. They must above all realize what is going on in their minds. But the real concern is what happens in the public space. What is happening in my country and whether we should have more or less of that."

Telegraaf: There are also Muslims who were born in the Netherlands. The country is just as much their country as it is yours.

"For those people that could apply, but not to Islam."

Telegraaf: But according to the constitution it does, a Muslim born here is considered Dutch. According to the Constitution he or she has an equal right to express what the Netherlands should look like.

"We live in a free country. But in my opinion Islam is not a religion. It is a totalitarian, dangerous and violent ideology, dressed up as a religion . People are allowed to think whatever they like, but I also have the right to say that Islam should not be included in the constitutional freedoms.

Telegraaf: Can't a Muslim just be moderate?

"According to the Quran that is not possible. I personally believe there are extremist people and moderate people. But I do not believe in two kinds of Islam. There is only one. One that is impossible to reform. And even if it would be the case, we can't afford to wait for another 150 or 300 years. I [don't think it will ever] happen. You get your head chopped off should you wish to interpret Islam."

Telegraaf: What do you think should happen?

"Recognize the problem. Dare to say that Islam does not integrate. Define Islam as a violent totalitarian undemocratic [ideology]...and stop immigration from Islamic countries. During cabinet Rutte II, a 100,000 Muslims.were added. These are not all terrorists or bad people, but it is 100,000 times more Islam entering the Netherlands."

Telegraaf: There was a war. People were on the move, lost their homes.

"That was not the case. If they were refugees, they would have stopped in the first safe country after Syria. By the way, this is also part of the solution: all Syrians must return! Tomorrow! Why not? That country is safe. This is our country. Why would a Syrian be able to return from the refugee camps in Jordan or Lebanon and not from a refugee centre here?"

Telegraaf: Because the land is in ruins and dictator Assad uses poison gas against his own people for example.

"There are many countries in the world that have not very pleasant regimes."

Telegraaf: Back to the Netherlands. We also have a constitution in this country that protects such things as freedom of education and religion. Should that be altered?

"I do not see the word Islam in any constitution, but in jurisprudence Islam is considered to be a religion."

Telegraaf: Do you want to put into law that Islam is not a religion?

"We will have to see about legal possibilities Can it be done, how can it be done and what way can it be done. But it's definitely worth studying"

Telegraaf: So you want to ban Islam?

"I do not rule out [as it] may be necessary in the long run. It will concern the expressions. You can't ban an idea, that's impossible. You can't ban communism either. "

Telegraaf: There is religious freedom in this country. But you want to record that Islam is not a religion.

"In my opinion it is not part of religious freedom. That is my political wish. How to execute such a thing is wish number two. "

Telegraaf: That is very useful for a politician if he makes a statement. What should we think of?

"That is what we have to look into. I have now lifted a tip of the veil. "

Telegraaf: Many people will be startled when they read this.

"We are not going to collect Qurans from people's homes. What is going on behind their front door is their business. We are talking about public space, but it is too early to say anything about it now. "

Telegraaf: Does this not make it very casual?

"No. I have ventilated this for ten years.

Telegraaf: Some things you mention you have. But banning Islam is something different.

"If it is possible to put it into law, we will put it into law. But it will be about expressions. Recently we have also drafted an administrative detention bill for jihadists. I realize all problems will not be solved tomorrow by closing a mosque. You must make it unattractive in this country to profess Islam. People who want to come to the Netherlands from Islamic countries should think: this is not a place we want to go to! And we do not do this to bully Muslims, but to keep the Netherlands of the future a free Netherlands."

https://www.pipelinenews.org/2017/sep/16/quotislam-is-not-a-religion-quot-dutch-mp-geert-wilders.html

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/7594