This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/5343

Christian Union Wants Islam Debate- 'Wilders Puts Important Theme On The Agenda'

August 8, 2012

Some streams within Dutch Islam present " a risk to the society". So says Gert-Jan Segers, candidate -House member for the Christian Union this afternoon in the NRC Handelsblad. He fears that the debate over Islam in Holland is waning because PVV leader Geert WIlders hardly talks about Islam any more and mostly hammers on the dangers of the European Union. According to Segers, fourth on the candidates list of the Christian Union, the debate about Islam must go forward. He says that Wilders has ' put an important theme on the agenda'.

"I will not be silent out of fear to be put in the same category as Wilders. He put an important theme on the agenda, just like Bolkestein and Paul Scheffer before him, but then focuses on a Koran ban or a headscarf ban which everyone thinks is nonsense. It is tragic that his opponents have gone to hang over the other side of the boat. They say: Islam is an enrichment, its just fine. Then they cite a nice Koran verse and its done. It is not a serious problem."

According to him that is wrong:

"There are vital streams within the Dutch Islam which are totally opposite to the fundamental freedoms of a constitutional state, such as freedom of religion."

He cites the example of the Islamic youth from the Free University in Amsterdam: They recently brought a British Imam to Holland who advocates for the murder of apostates under certain circumstances. Segers:

"One sees that the religious conciousness increases by the younger generation. The students wanted to be enlightened by this man. The salafism is a vital movement, not one that slowly disappears on the fringe.And the Dutch Islamic community remains in contact with the 1,3 billion Muslims worldwide who see the same development".

-----------------------------------------------------------------------------------

wilders.moskee

Verkiezingsposters hangen voor de Essalam Moskee in Rotterdam in 2010. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

ChristianUnie wil Islam debat 'Wilders agendeert belangrijke thema'

door Derk Stokmans

Sommige stromingen binnen de Nederlandse islam zijn "een risico voor de maatschappij". Dat zegt Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, vanmiddag in NRC Handelsblad. Hij vreest dat het politieke debat over de islam in Nederland verstomt omdat PVV-leider Geert Wilders nauwelijks meer over de islam praat en in de verkiezingscampagne vooral hamert op de gevaren van de Europese Unie. Volgens Segers, vierde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, moet het islamdebat dringend worden gevoerd. Hij zegt dat Wilders "een belangrijk thema" heeft geagendeerd.

"Ik ga niet zwijgen uit angst om bij Wilders te worden ingedeeld. Hij agendeert een belangrijk thema, net als Bolkestein en Paul Scheffer voor hem, maar spitst het dan toe op een koranverbod of een hoofddoekverbod, waarvan iedereen de onzinnigheid inziet. Het is nauwelijks serieus. Wilders heeft belletje getrokken en is weggerend. Het tragische is dat zijn tegenstanders aan de andere kant van de boot gaan hangen. Ze zeggen: islam is een verrijking, het valt allemaal wel mee. Er wordt een mooi Koranvers geciteerd en klaar is Kees. Het is geen serieus probleem."
Dat klopt volgens hem niet:
"Er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid."
Hij noemt het voorbeeld van islamitische jongeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: zij haalden onlangs een Britse imam naar Nederland die pleit voor het doden van afvalligen onder bepaalde omstandigheden. Segers:
"Je ziet dat bij de jongere generatie het religieuze bewustzijn toeneemt. Deze studenten wilden graag in de leer bij deze man. Het salafisme is een vitale stroming, niet een die langzaam naar de marge verdwijnt. En die Nederlandse islamitische gemeenschap staat in contact met 1,3 miljard moslims wereldwijd waar je diezelfde ontwikkeling ziet."
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/07/christenunie-wil-islamdebat-wilders-agendeerde-belangrijk-thema/

This item is available on the Militant Islam Monitor website, at http://www.militantislammonitor.org/article/id/5343